Το προεδρείο του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου (HANC) χαιρετίζει την επίσημη αναγνώριση της Αρμενικής Γενοκτονίας από τον πρόεδρο Μπάιντεν. Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, στο τέλος μιας εκατονταετούς εκστρατείας για την αναγνώριση αυτού του τεράστιου εγκλήματος κατά της ανθρωπότητος.  Η αναγνώριση της Αρμενικής Γενοκτονίας, του πρώτου τέτοιου είδους εγκλήματος για το οποίο χρησιμοποιήθηκε ο όρος «γενοκτονία» με την σημερινή του έννοια στο Διεθνές Δίκαιο, είχε αναγνωριστεί και από τα δύο Σώματα του Κογκρέσου, Βουλή και Γερουσία, τον Απρίλιο του 2019.     Τότε στην πρώτη παράγραφο αυτής της αναγνώρισης από το Κογκρέσο υπήρχε μια αρχική μνεία/αναγνώριση τόσο των Ελληνικών Γενοκτονιών όσο και των Γενοκτονιών των υπόλοιπων Χριστιανικών κοινοτήτων από τους Τούρκους στις αρχές του 20ού αιώνα.  Η αρχική αυτή αναγνώριση επιτεύχθηκε χάρη στην συνεργασία του γραφείου του κόνγκρεσμαν Μπιλιράκη με αρκετούς ελληνοαμερικανικούς συλλόγους και οργανώσεις. Ανοίγει τώρα ο δρόμος για τη συνεργασία και πάλι όλων μας στην ΠΛΗΡΗ αναγνώριση των γενοκτονιών αυτών

Το Εθνικό Συμβούλιο υπό την ηγεσία του προέδρου του Βασίλη Ματαράγκα είναι έτοιμο για ανάληψη δράσης στο ζήτημα αυτό και στα λοιπά εθνικά θέματα.  Καλούμε την Ομογένεια να εργαστεί ενωμένη για την επίτευξη του στόχου αυτού που πλέον δείχνει πολύ προσιτός. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία με καλή πίστη και θέληση σε όσους συλλόγους και οργανώσεις το θελήσουν.  Σε κάθε περίπτωση το Εθνικό Συμβούλιο σε προσεχή του συνεδρίαση θα εξετάσει το ζήτημα στις νέες του βάσεις και θα χαράξει πορεία δράσης.

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γ.Γραμματέας

Β.Ματαράγκας                                          Δρ. Π. Μπαλτατζής

PRESS RELEASE BY THE HELLENIC AMERICAN NATIONAL COUNCIL (HANC) APRIL 26, 2021

The Executive Committee of the Hellenic American National Council (HANC) welcomes the official recognition of the Armenian Genocide by President Biden. It is a historic decision, at the end of a hundred-year campaign to recognize this enormous crime against humanity. The recognition of the Armenian Genocide, the first such crime for which the term “genocide” was used in its current sense in international law, was recognized by both houses of Congress, Parliament and Senate, in April 2019.

At that time, in the first paragraph of this recognition by the U.S. Congress, there was an initial mention / recognition of both the Greek Genocides and the Genocides of the other Christian communities by the Turks at the beginning of the 20th century. This initial recognition was achieved thanks to the cooperation of the office of Congressman Bilirakis with several Greek-American associations and organizations. The way is now open for all of us to work together again in the FULL recognition of these genocides

The National Council under the leadership of its president Mr. Vassilis Mataragas is ready to take action on this issue and other issues concerning Hellenism. We call on the Greek-American community and the Greek Diaspora to work together to achieve this goal, which now seems very achievable. We are open in cooperation in good faith with as many organizations as possible. But in any eventuality HANC will hold a meeting in the immediate future to discuss this issue in its new bases and plan a course of action.

The President                                                            The General Secretary

Bill Mataragas Dr. P. Baltatzis